Gå till innehållet

Utgångspunkt

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet publicerade Manifestet om psykisk hälsa i arbetslivet våren 2021. Enligt manifestet ska arbetet stödja psykisk hälsa och grunden för psykisk hälsa i arbetet är goda arbetsförhållanden. Berättelsen om Esbo är Esbos strategi, som inkluderar stadens vision, värderingar och verksamhetsprinciper samt målen för fullmäktigeperioden. Under fullmäktigeperioden 2016–2020 startade stadsdirektören i enlighet med målen i Berättelsen om Esbo ett omfattande projekt för att utveckla ledarskapet, i vilken det ingick att varje chef och ledare utvecklar sitt eget ledarskap och ställer upp mål för utvecklingen. Under projektets gång skapade cheferna god praxis, gemensamma spelregler och hörnstenar för ledarskapet i Esbo.

Åtgärder

Utvecklingen fortsätter med fokus på bra vardagsledarskap inom prestationens, kompetensens och arbetsförmågans delområden samt uppföljningen av dessa som en del av hela personalens dagliga arbete.

På ledningens beställning har Esbo stads HR skapat tjänsten Suuntaamo, en verksamhetsmodell för ledarskap och chefsarbete, som innehåller instruktioner och blanketter som behövs för förvaltning av mänskliga resurser. Verksamhetsmodellen stödjer målinriktat och coachande ledarskap. Den stärker också chefernas och personalens kompetens, målmedvetenhet och välbefinnande och riktar deras arbete så att det främjar Berättelsen om Esbo.

HR stödjer ledningen och cheferna i implementeringen av verksamhetsmodellen. Hanteringen av prestation, kompetens och arbetsförmåga är en viktig del av ledarskapet i Esbo och det dagliga chefsarbetet på alla nivåer.

Hur går man vidare?

Utvecklingen fortsätter med fokus på bra vardagsledarskap inom prestationens, kompetensens och arbetsförmågans delområden samt uppföljningen av dessa som en del av hela personalens dagliga arbete.

På stadsnivå uppstår fördelarna när verksamheten i alla enheter anpassas systematisk efter Suuntaamo.

Utöver cheferna har arbetstagarna själva en mycket självstyrande roll i hanteringen av prestationen, kompetensen och arbetsförmågan i det dagliga arbetet. Genom att stärka personalens och arbetsgemenskapernas arbetshälsa upprätthåller man god psykisk hälsa i Esbo.

Kontaktperson

Tuija Merkel, specialplanerare, Esbo stad