Gå till innehållet

Utgångspunkt

Man har upptäckt att stressen och faktorer som orsakar stress har ökat i arbetsgemenskapen. Fastän det dagliga livet består av olika helheter, varav arbetet endast är en delfaktor, kan man emellertid göra mycket i arbetsgemenskapen för att stödja psykiskt välbefinnande.

En faktor som observeras i samband med frågor om psykisk hälsa är närledarskap och chefsarbete och deras roll i stödet av arbetshälsan. Detta gäller även personalens egen roll i upprätthållandet av arbetshälsan: på samma sätt som människan tar hand om sin fysiska hälsa, ska man fästa uppmärksamhet vid den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Åtgärder

I Soites enhet tar man år 2023 i bruk URSUS stress- och resiliensutbildningen, som utvecklats av doktor Harri Gustafsberg. Syftet är att alla arbetstagare under årets gång ska utbildas i stresshantering och hur man klarar av stress. Under 2022 har man utbildat och valt en utbildare för processen, vars uppgift är att implementera utbildningen i organisationen. Verksamhetsmodellen används till exempel av polisen. Modellen ger konkreta verktyg för stresshantering och för hur människan behåller situationsmedvetenheten även i stressiga situationer. Modellen kan även anpassas i det dagliga livet.

Utöver psykiskt välbefinnande beaktar modellen även människan som helhet: arbetshälsa, fysisk ork, utveckling av arbetsbeskrivningen och objektiva responskanaler är bara några av de faktorer, som kan användas för att stödja psykiskt välbefinnande. Dessa är bara en del av de faktorer, som man försöker beakta.

Ända från början har man haft som mål att engagera personalen för att slutresultatet ska ha större effekt. Arbetstagarna får också mer information om frågor kring psykisk hälsa och arbetsmotivation. Samarbetet med företagshälsovården har också skärpts, och man har utnyttjat företagshälsovårdens befintliga, fungerande tjänster mer effektivt.

Chefer utbildas att identifiera arbetstagarnas utmaningar och sänka tröskeln för att börja prata om saken.

Frågor kring psykisk hälsa har förts in i den öppna diskussionen i organisationen och på så sätt har man velat öka acceptansen för dylika frågor. Det viktiga är att ingen känner skam.

Kontaktperson

Jukka Palokangas, akutvårdschef, Soite