Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikalla tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Siisteys ja järjestys on jokaisen vastuulla.
  • Tarpeettomat tavarat ja roskat viedään pois.
  • Tarvittaville tavaroille järjestetään riittävästi tilaa.
  • Työkaluille ja tarvikkeille nimetään määrätyt paikat.
  • Siivousvälineet pidetään helposti saatavilla.
  • Roska-astioita hankitaan riittävästi, ja ne tyhjennetään säännöllisesti.
  • Uloskäynnit ja pelastustiet pidetään vapaina.
  • Siisteys ja järjestys tarkistetaan säännöllisesti, ja mikäli ongelmat toistuvat, mietitään ratkaisukeinoja.

Sisäinen liikenne

Työpaikan liikenteen järjestämistä varten on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet. Sisäisessä liikenteessä tulee käyttää yleisiä liikennesääntöjä sekaannusten välttämiseksi.

Liikennejärjestelyillä tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omat väylät kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle. Jos erillisiä väyliä ei voida rakentaa, parannetaan turvallisuutta ajoratamerkinnöillä, kaiteilla tai korotetuilla jalkakäytävillä.

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, etteivät nosto- ja siirtolaitteet tai taakan putoaminen tai heilahtelu aiheuta työntekijöille vaaratilanteita.

Trukkeihin liittyy useita vaaratekijöitä, kuten vaihtelevat hallintalaitteet eri konetyypeissä, poikkeava ajosuunta, huono näkyvyys, korkealla sijaitseva kuorma ja vakavuus.

Trukin käyttöön liittyviä vaarakohtia ovat risteykset, ahtaat kulkuväylät, portit ja oviaukot sekä huonosti havaittavat katvealueet, joita syntyy yleensä ovialueiden ja rakennusten kulmien läheisyyteen sekä nurkkiin.

Trukin ja muun liikkuvan työkoneen käyttö edellyttää, että työntekijä on saanut kyseiseen tehtävään riittävän opastuksen ja että hänellä on työnantajan antama kirjallinen lupa kyseisen työvälineen käyttöön  Työnantajan tulee varmistua ennen luvan myöntämistä, että työntekijä osaa ajaa käytettäviä konetyyppejä.

Animaatiossa esitetään kolme työpaikkojen sisäisessä liikenteessä Suomessa sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Animaatiossa esitetään myös tutkintaryhmän käsitys tapaturmiin johtaneiden tapahtumien kulusta ja annetaan suositukset vastaavien tapaturmien torjumiseen.

Valaistus

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja työntekijöiden tarpeiden mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus, josta mahdollisuuksien mukaan osa on luonnonvaloa.  Yksilölliset ominaisuudet ja ikä vaikuttavat siihen, että samassa työssä työntekijöillä on erilaisia valaistusvoimakkuuteen, häikäisyn estoon ja valon väriin liittyviä tarpeita.
Hyvän valaistuksen perusvaatimuksia ovat riittävä valaistusvoimakkuus, tehokas häikäisysuojaus, oikeat pintakirkkaus- eli luminanssisuhteet, valon oikea suuntaus ja sopivat valon väriominaisuudet.

Heikko, epätasainen tai häikäisevä valaistus etenkin kulkuteillä, portaissa, risteysalueilla ja sisäänajo-ovien ympäristössä lisää tapaturmariskiä.

Valaistusvoimakkuuden yksikkö on luksi (lx = lm/m2), joka on työtilan pinnoille lankeavan valomäärän (lm) suhde pinta-alaan. Työvalaistuksesta on laadittu eurooppalainen valaistusstandardi (EN-SFS 12464-1:Valo ja valaistus  Työkohteiden valaistus), jossa annetaan suosituksia erilaisten työympäristöjen valaistusvoimakkuuksille.

Ilmanvaihto ja ilmastointi

llmanvaihdolla tarkoitetaan poistoilman johtamista ulos ja korvausilman tuomista työskentelytilaan  Ilmastoinnilla hallitaan huoneilman lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä tulo-, poisto- tai kierrätysilmalla. Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat sopiva huonelämpötila ja ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus.

Tuotantoprosesseissa syntyvät epäpuhtaudet on tehokkainta poistaa kohde- tai paikallispoistolla mahdollisimman lähellä niiden syntykohtaa.

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa, ja ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen  Pysyväksi tarkoitetun työhuoneen ilmatilan tulee olla vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden  Tätä laskettaessa otetaan työhuoneen korkeudesta huomioon enintään kolme ja puoli metriä.

Jos työpaikalla on koneellinen ilmanvaihto, se on pidettävä toimintakunnossa ja huolehdittava laitteiston puhtaanapidosta. 

Sisäilman laatuun vaikuttavat rakennuksen kunto sekä ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet  Myös siivouksen taso,  rakennusmateriaalit ja siivouksessa käytettävät puhdistuskemikaalit vaikuttavat sisäilman laatuun.

Ahtaat tilat, säiliöt ja siilot

Ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, siiloissa, kanaaleissa, kaivannoissa tai laivan ruumassa, tehtävään työhön voi liittyä hapen puutteen, myrkytyksen tai räjähdyksen vaara.  Ennen työn aloittamista on varmistettava mahdolliset kaasupitoisuudet, hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan tuuletus koko työskentelyn ajaksi.

Säiliötyö ja työskentely suljetuissa tiloissa ovat korkean riskin töitä ja onnettomuuksien seuraukset ovat usein vakavia.