Gå till innehållet

Arbetssäkerhetskort – utbildning för utveckling av arbetssäkerheten inom kreativa produktioner

Arbetssäkerhetskort-utbildningen som Arbetarskyddscentralen ansvarar för har de senaste åren utvecklats så att branschernas specifika särdrag kan beaktas med hjälp av branschspecifikt skräddarsydda tilläggsmaterial. Material med tonvikt på kreativa produktioners arbetssäkerhet har utarbetats i samarbete med förbund och aktörer inom branschen åren 2022–2023 och håller nu på att bli färdiga. Vid ingången av 2024 kommer ett nätverk av utbildare att byggas upp. Den branschspecifika utbildningen infördes på prov på Yle. Utbildningen genomfördes av 35 professionella aktörer i olika arbetsuppgifter inom kreativ produktion.
I arbetssäkerhetskort-utbildningen Yles arbetarskyddsfullmäktige Hilla Blomberg och Mirka Kainulainen

Arbetssäkerhetskortet® är en riksomfattande enhetlig utbildning för introduktion i frågor om arbetssäkerhet på arbetsplatsen. Arbetssäkerhetskortet har från första början utvecklats av finländska industriföretag i samarbete med arbetsmarknadsorganisationer, försäkringsbranschen och utbildningsorganisationer.

Arbetssäkerhetskort-utbildningen lämpar sig särskilt bra för film- och TV-branschen, event och andra kreativa produktioner i syfte att hantera arbetssäkerheten eftersom produktionerna vanligtvis är de gemensamma arbetsplatser som nämns ovan. Enligt arbetarskyddslagen är en gemensam arbetsplats en arbetsplats där en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och där samtidigt eller efter varandra flera än en arbetsgivare eller egenföretagare är verksamma. Då är hanteringen av arbetsutförarnas arbetssäkerhet och samordningen av verksamheten mer krävande än normalt. När en arbetsplats är gemensam har arbetsgivaren och egenföretagaren egna roller och eget ansvar för arbetssäkerheten. På en gemensam arbetsplats påverkar till exempel under produktionsprocessen arbetsgivarnas och egenföretagarnas arbete de övriga medarbetarnas säkerhet och hälsa.

Det bästa är diskussioner och branschspecifika material och utbildarnas pararbete. Passar utmärkt för vår bransch. Träffade och sjönk!

Hilla Blomberg och Mirka Kainulainen, arbetarskyddsfullmäktige på Yle

Det är möjligt att genomföra Arbetssäkerhetskort-utbildningen på många olika sätt, som onlinekurs, i flerform eller som traditionell klassundervisning.  Det är även möjligt att verka på samma sätt som flera företag och skräddarsy utbildningen med beaktande av företagets egna behov. En kompetent kursledare som känner till branschen kan lyfta fram de frågor i undervisningen som kursdeltagaren behöver till stöd för sin kompetens och yrkesfärdighet och använda tilläggsmaterial med branschspecifik tonvikt till stöd för utbildningen.

Arbetssäkerhetskort-utbildningen kan ordnas som en kurs som företaget beställer eller så kan kursdeltagarna delta i en öppen utbildning. I många fall är det motiverat att företaget har en egen kursledare för Arbetssäkerhetskortet.

Fördelen med en beställd kurs är möjligheten att flexibelt göra kursdagen till en del av utvecklingen av personalens kunskaper i arbetssäkerhet och organisationens arbetssäkerhetsverksamhet. Det går enkelt att till kursen koppla företagsspecifik eller beställarspecifik praxis och behov som är specifika för arbetsplatsen. I den öppna utbildningen kan deltagarnas olika bakgrund och erfarenheter av arbetslivet berika utbildningen och göra den mångsidigare.

För att få ett Arbetssäkerhetskort krävs att man blir godkänd i kursen. Kortet är giltigt i fem år. Det är frivilligt att ta i bruk arbetssäkerhetskortet, men ett flertal beställande företag kräver att deras underleverantörers arbetstagare har ett arbetssäkerhetskort.

Syftet med arbetssäkerhetskortet är att

Det branschspecifika materialet inom kreativa produktioner behandlar bland annat kreativa produktioners specifika särdrag i arbetet och arbetsmiljön och ansvarsfördelningen, planering av produktionen, avvärjande av faror, genomförande av effekt-, vålds- och stridsscener, hantering av belastning och tid, gott arbetsbeteende, förebyggande och behandling av sexuella och könsrelaterade trakasserier och tryggt genomförande av vålds-, sex- och nakenscener.

Projektets arbetsgrupp: ledande sakkunnig Päivi Rauramo, specialsakkunnig Petri Pakkanen, teaterlärare, intimitetskoordinator Pia Rickman, stuntkoordinator Reijo Kontio och biträdande regissör Jouni Mutanen.

I styrgruppen: representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, arbetarskyddsförvaltningen och arbetsplatser inom branschen

Mer information