Gå till innehållet

Mer än 40 000 personer har genomgått utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet ger utvecklingen av välbefinnandet i arbetet en riktning. Mer än 40 000 trendsättare har redan avlagt kortet. Läs om hur Kirsi Autonen-Honkonens, Jarkko Luokkalas och Henri Piitulainens arbetsgemenskaper har dragit nytta av utbildningen.

I höstas deltog Henri Piitulainen, chef och arbetarskyddschef vid Meidän IT ja talous Oy, i Norra Karelens utbildningssamkommun Riverias utbildning för Välbefinnande i arbetet®-kortet. Piitulainen avlägger en specialyrkesexamen i företagsekonomi vid Riveria i vilken utbildningen kan ingå.

Piitulainen säger sig vara speciellt intresserad av hur högklassigt ledarskap kan förbättra personalens välbefinnande i arbetet. Välbefinnande i arbetet®-kortets utbildningsdag gav mer verktyg för hans arbete.

– Utbildningen gav mig ett professionellare förhållningssätt till att främja välbefinnande i arbetet inom arbetsgemenskapen, säger Piitulainen.

Jag har fått genomföra teman som behandlades i utbildningen med mitt eget team och chefsarbete samt i rollen som arbetarskyddschef, säger Piitulainen.

Ur ledarskapets synpunkt kommer hans arbetsplats i fortsättningen att satsa på välbefinnande i arbetet exempelvis genom utbildning i ledning av arbetsförmåga.

Piitulainen rekommenderar utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet. Enligt hans åsikt gynnar utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet arbetsskyddspersonalen, personalförvaltningen och cheferna och lämpar sig också mer allmänt för utbildning av personal på arbetsplatser.

Nya verktyg för välbefinnandet i arbetsgemenskapen och dess ledning

Jarkko Luokkala är produktutvecklingsingenjör vid Sandviks affärsområde för gruvverksamhet och stenbrytning. På hans arbetsplats arrangerades utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet för en grupp på ett tiotal personer efter coronapandemin då de återvände till arbetsplatsen efter att ha jobbat på distans.

– Vi genomförde en enkät för vår arbetsgemenskap för att utreda hur bra vi är som arbetsplats, som visade att det fanns utrymme för förbättringar. Utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet gav oss fler verktyg för utvecklingsarbetet.  Under diskussionerna fick vi höra exempel på hur olika problem har hanterats och lösts vid andra företag, säger Luokkala.

Under våren efter utbildningen arrangerades en informationskampanj för hela arbetsgemenskapen kring frågor om arbetarskydd och välbefinnande i arbetet.

– Kampanjens teman omfattade bland annat stress- och resursfaktorer som framkom i utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet och deras betydelse för välbefinnandet i arbetet. Vår arbetsgemenskap fick nya verktyg för att identifiera och ta hänsyn till dessa viktiga faktorer.

Kulturen att föra saker på tal stärktes

Kirsi Autonen-Honkonen arbetar som översköterska inom munhälsovården vid Mellersta Finlands välfärdsområde. Hon slutförde utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet redan före social- och hälsovårdsreformen, då hennes arbetsgivare fortfarande var Jyväskylä stad. Där arbetade Autonen-Honkonen bland annat som chef för instrumentcentralens personal, för vilken hon ordnade en skräddarsydd utbildning för kortet tillsammans med arbetarskyddsombudet.

– Före utbildningen svarade teamets medlemmar på en enkät, vars svar vi beaktade i utformningen av utbildningens innehåll. Exempelvis hade utmaningar kring växelverkan inte uppstått i gemensamma möten, men via enkäten och utbildningen tog vi upp ämnet för behandling, förklarar Autonen-Honkonen.

Teamet på 20 personer gynnades på många sätt av utbildningen.

– I utbildningen tittade vi på faktorer som påverkar arbetsgemenskapens funktioner, påminde om medarbetarnas ansvar, granskade egenskaperna hos ett fungerande samarbete och vikten av gott arbetsbeteende. Vi funderade också på konflikt- och trakasserisituationer och på att föra dem på tal för att så tidigt som möjligt kunna avvärja effekterna av olämpligt beteende.

I teamets vardag syntes utbildningen exempelvis i en starkare kultur av att föra saker på tal; medarbetarna vågade ta upp och hantera frågor som tidigare hade behandlats genom flera mellanhänder.

– I Mellersta Finlands välfärdsområdes utbildningsplan rekommenderas utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet för chefer och personer i ansvarspositioner. Jag tycker att utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet är lämplig för alla som har möjlighet att delta i den. Den ger en bra grund för att sköta jobbet oavsett roll, säger Autonen-Honkonen.

Visste du?

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet®-kortet är öppen för alla och arrangeras på olika håll i Finland och även på webben.

Du kan också beställa utbildningen till din egen arbetsplats!