Gå till innehållet

Arbetarskyddslagen ålägger arbetsgivaren att introducera arbetstagaren i arbetet och arbetsförhållandena samt i säkra arbetssätt och korrekt användning av arbetsredskap. Det är särskilt viktigt att introducera unga arbetstagare som börjar sin karriär.

Vad är introduktion och arbetsinstruktion?

Den instruerade ska uppmuntras att ta initiativ och vara självständig. En person som har kontroll över sitt arbete och är engagerad i sitt arbete vill ta ansvar för sin kompetens genom att fråga, upprepa och ta reda på om hen är osäker på något.

Vem introduceras?

Systematisk introduktion och arbetsinstruktion omfattar alla personalgrupper, även deltidsanställda, hyrda arbetstagare, sommararbetare och andra säsongsarbetare.

Introduktionen och instruktionen ska omfatta det arbete som utförs hos kunden och de arbetstagare för en extern arbetsgivare som arbetar på arbetsplatsen.

De som reser utomlands på uppdrag behöver introduktion i destinationslandets kultur, lagstiftning, rörlighet och arbetsförhållanden.

Arbetsinstruktion behövs när

Arbetsinstruktionsplan

För att stödja introduktionen och arbetsinstruktionen är det bra att ha en skriftlig plan med hjälp av vilken man övervakar instruktionens framskridande.

Instruktionsplanen bygger på information som erhållits från utredningen av arbetets risker.  Man ger vägledning i kvarstående risker och ägnar uppmärksamhet åt identifiering av risker och tillvägagångssätt för förebyggande av farliga situationer.

Skriftliga anvisningar som kan användas i instruktionen ska upprättas för olika störningar och rengörings- och underhållsarbeten. Det är bra att använda åskådliggörande fotografier i instruktionerna för avvikande situationer.

I arbetsinstruktionen ingår också att bekanta sig med arbetsplatsens verksamhetsmodeller. Dessa omfattar till exempel instruktioner när det gäller trakasserier och osakligt bemötande, hot om våld och skadlig belastning.

Det är viktigt att utnyttja arbetarskyddspersonalens sakkunskap i introduktionen så att arbetarskyddsfrågor blir en naturlig del av arbetsinstruktionen.

Kvalifikationer och arbete som kräver tillstånd

För arbete som kräver särskilda säkerhetsåtgärder eller särskild yrkeskompetens har företag egna policyer för arbetstillstånd. Arbetstillståndet baserar sig på instruktioner som utarbetats utifrån arbetets riskbedömning.

Arbetstillståndspraxis gäller utöver arbetsplatsens egna arbetstagare även utomstående. För att utföra vissa arbeten och arbetsuppgifter krävs en föreskriven kvalifikation.

Exempel på arbeten som kräver arbetstillstånd:

De vanligaste arbeten som kräver kvalifikation

Arbetarskyddscentralens publikationer om introduktion