Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Erityisen tärkeää on perehdyttää työuraansa aloittavat nuoret työntekijät.

Perehdyttämistä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin tarvitaan eri tilanteissa: työn alkaessa tai muuttuessa ja myös pitkän poissaolon jälkeen. Yhteistoiminnassa sovittava perehdyttäminen ja työnopastus on turvallisen työn kivijalka.

Mitä on työhön perehdyttäminen ja työnopastus?

Opastettavaa tulee kannustaa aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen. Työnsä hallitseva ja työhönsä sitoutunut henkilö haluaa kantaa vastuuta osaamisestaan kysymällä, kertaamalla ja ottamalla selvää, jos on epävarma jostakin asiasta.

Keitä perehdytetään

Järjestelmällisen perehdyttämisen ja työnopastuksen piiriin kuuluvat kaikki henkilöstöryhmät, myös osa-aikaset, vuokratyöntekijät, kesätyöntekijät sekä muut kausityöntekijät.

Perehdyttämisen ja opastuksen tulee kattaa asiakkaan luona tehtävät työt ja työpaikalla työskentelevät ulkopuolisen työnantajan työntekijät.

Ulkomaan komennukselle lähtevät tarvitsevat perehdyttämistä kohdemaan kulttuuriin, lainsäädäntöön, liikkumiseen ja työoloihin.

Työnopastusta tarvitaan, kun

Työnopastussuunnitelma

Perehdyttämisen ja työnopastuksen tueksi on hyvä olla kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä.

Opastussuunnitelma perustuu työn vaarojen selvittämisestä saatuihin tietoihin.  Jäljelle jääneistä vaaroista annetaan opastusta ja kiinnitetään huomiota vaarojen tunnistamiseen ja menettelytapoihin vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.

Erilaisiin häiriötilanteisiin sekä puhdistus- ja huoltotöihin on laadittava kirjalliset ohjeet, joita voidaan käyttää opastuksessa. Poikkeavien tilanteiden ohjeistuksessa on hyvä käyttää havainnollistavia valokuvia.

Työnopastukseen kuuluu myös työpaikan toimintamalleihin tutustuminen. Näitä ovat esimerkiksi häiritään ja epäasialliseen kohteluun, väkivallan uhkaan sekä haitalliseen kuormittumiseen liittyvät toimintaohjeet.

Työpaikan työsuojeluhenkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen perehdyttämisessä on tärkeää, jotta työsuojeluasiat liittyisivät luontevasti osaksi työnopastusta.

Erityisiä turvallisuustoimia tai erityistä ammattitaitoa vaativiin töihin yrityksillä on omia työlupakäytäntöjä. Työlupa perustuu työn riskien arvioinnin pohjalta laadittuun ohjeeseen.

Työlupakäytännöt koskevat paitsi työpaikan omia työntekijöitä myös ulkopuolisia. Joidenkin töiden ja työtehtävien tekemiseen vaaditaan määrätty pätevyys.

Esimerkkejä työluvan vaativista töistä:

 • säiliötyö
 • trukin käyttäminen
 • henkilönostimen käyttäminen
 • torninosturin kuljettaminen (alle 25 tm kuormamomentti)
 • taakan kiinnittäminen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin

Yleisimpiä pätevyyden vaativia töitä

 • tulityöt
 • nostotyöt
 • sähköasennus- ja huoltotyöt
 • erikoisajoneuvojen kuljetus
 • räjäytystyöt
 • hitsaustyöt
 • katto- ja vedeneristystyöt
 • asbestityöt.