Gå till innehållet

I verksamhetsprogrammet beskrivs också arbetarskyddsansvaren och det sätt på vilket arbetarskyddssamarbetet ska organiseras. Utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet grundar sig på arbetarskyddslagen. Programmet är arbetsgivarspecifikt och gäller alla arbetsgivare.

Innehållet i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet

En central del av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet är den systematiska utvecklingen av arbetssäkerheten och välbefinnandet i arbetet som utgår från arbetsplatsens egna behov. Ett bra verksamhetsprogram omfattar hur organiseringen av arbetet, arbetsförhållandena, de sociala relationerna och arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa.

Innehållet i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet och de mål som ställts för arbetarskyddet grundar sig på en bedömning av risker, olägenheter och belastningsfaktorer på arbetsplatsen. Dessutom ger arbetsplatsutredningen som utarbetats av företagshälsovården information om hälsorisker orsakade av arbetet och arbetsförhållandena.(du flyttas till en annan tjänst)

Läs mer om identifiering av faror och riskbedömning(du flyttas till en annan tjänst)(du flyttas till en annan tjänst)

Läs mer om företagshälsovårdens arbetsplatsutredning(du flyttas till en annan tjänst)

Upprättande av ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Verksamhetsprogrammets innehåll, form och omfattning bestäms utifrån organisationens bransch, storlek, produktions- och servicemetod och arbetarskyddsbehov.

Programmet kan utarbetas för att täcka hela organisationen eller så utarbetar man ett principprogram på organisationsnivå som sedan kompletteras med program specifika för arbetsenheter och verksamhetsställen.

Utarbetandet av ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet är ett ärende som behandlas i samarbete med personalen.  Vid utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet är det viktigt att använda den sakkunskap som samarbetspersonalen inom arbetarskyddet besitter.

Arbetarskyddsansvar och skyldigheter

 • enligt arbetsuppgifter och befogenheter
 • vem som representerar arbetsgivaren och vem arbetstagarna

Ordnande av arbetarskyddssamarbetet och samarbetspersoner

 • arbetarskyddschef
 • arbetarskyddsfullmäktig och vice fullmäktige (om de valts)
 • arbetarskyddsombud och andra samarbetspersoner, t.ex. arbetarskyddspar (om de valts)
 • arbetarskyddskommissionens sammansättning (om den valts)

Företagshälsovården

 • organiseringssätt och innehåll (lagstadgat och övrigt)
 • kontaktperson

Arbetsplatsens säkerhetsanvisningar

 • instruktioner för särskilda situationer, t.ex. ensamarbete, hot om våld
 • tidigt stöd
 • första hjälpen

Beskrivning av arbetsmiljön och utvecklingsbehov

 • identifiering av risker och olägenheter i arbetet och riskbedömning
 • arbetslokaler, arbetsförhållanden
 • verksamhet för bevarande av arbetsförmågan

Övervakning av arbetsförhållanden

 • sjukfrånvaro, olycksfall i arbetet
 • rapportering om farliga situationer
 • bedömning av arbetsförmågan, övervakning av belastningen
 • arbetsklimat

Arbetarskyddet i arbetsplatsens verksamhet

 • introduktion och arbetsinstruktion
 • upphandlingsverksamhet
 • utbildning och information
 • utvecklingsverksamhet och förändringssituationer

Uppföljning och upprätthållande av verksamhetsprogrammet

 • ansvariga personer

Ett bra verksamhetsprogram för arbetarskyddet omfattar hur organiseringen av arbetet, arbetsförhållandena, de sociala relationerna och arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa.