Gå till innehållet

Osion alasivut

Fysisk belastning

Arbetets fysiska belastningsfaktorer inkluderar arbetsställningen, arbetsrörelserna, rörelse och användningen av fysisk kraft. Överdriven fysisk belastning är förknippad med symtom i rörelseorganen. Arbetet ska vara lämpligt belastande med beaktande av personens hälsa och funktionsförmåga.

Psykosocial belastning

Med arbetets psykosociala belastningsfaktorer avses egenskaper eller särdrag som påverkar människan och är förknippade med arbetsuppgiften, arbetets dimensionering och planering, arbetsarrangemangen, ledningen, arbetsgemenskapen, samspelet, arbetsmiljön och organisationen. Dessa är saker som belastar oberoende av vem som utför arbetet. Belastningsfaktorer förekommer på alla arbetsplatser, oavsett bransch och arbetsplatsens storlek.

Kognitiv belastning

Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa ja sen vaatimuksissa.
Toiminnot ovat tiedon vastaanottoon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä psyykkisiä toimintoja.

Etisk och emotionell belastning

Eettinen kuormitus tarkoittaa stressin ja kuormittuneisuuden kokemuksia, jotka aiheutuvat eettisistä haasteista. Eettistä kuormitusta syntyy kun henkilökohtaiset arvot ovat ristiriidassa toimintaympäristön kanssa.

Emotionaalinen (affektiivinen) kuormitus syntyy tyypillisesti erilaisista psykologisen ja sosiaalisen uhan kokemuksista kuten epäluottamuksesta, epäoikeudenmukaisuudesta, joukon ulkopuolelle ja huomiotta jäämisestä, arvostuksen puutteesta tai psykologisesta turvattomuudesta.