Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Käsitteet ja perehdyttämisen vaiheet

Käsitteet

Pe­reh­dyt­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan kaik­kia nii­tä toi­men­pi­tei­tä, joi­den avul­la uusi työn­te­ki­jä op­pii tuntemaan työpaikkansa, sen ta­vat, ih­mi­set ja työ­hön­sä liit­ty­vät odo­tuk­set.

Työn­o­pas­tuk­seen kuu­lu­vat kaik­ki ne asi­at, jot­ka liit­ty­vät itse työn te­ke­mi­seen. Näi­tä ovat
esi­mer­kik­si työ­ko­ko­nai­suus sekä se, mis­tä osis­ta ja vai­heis­ta työ koos­tuu sekä mitä tie­toa ja osaa­mis­ta työ edel­lyt­tää.

Perehdyttämisen viisi askelta

Valmistautuminen

 • Motivoi
 • Arvioi tietojen ja taitojen taso
 • Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus
 • Aseta tavoite ja välitavoitteet
 • Kerro opastuksen toimintamalli

Opetus

 • Pyydä havainnoimaan tehtävä
 • Näytä työ
 • Selosta ja perustele, miksi
 • Anna toimintasäännöt

Mielikuvaharjoittelu

 • Pyydä selostamaan työ
 • Ohjaa palautteella
 • Anna pelkistetyt säännöt
 • Pyydä toistamaan ajatuksissa

Taidon kokeilu ja harjoittelu

 • Anna kokeilla
 • Ohjaa palautteella
 • Anna kokeilla uudestaan
 • Anna harjoitella

Opitun varmistaminen

 • Arvioi taitotaso
 • Ohjaa palautteella
 • Rohkaise kysymään
 • Anna työskennellä yksin
 • Arvioi osaamista
 • Sovi seurannasta ja päätä opastus

Vastuu perehdyttämisestä

Työ­suo­je­lu­lain­sää­dän­nös­sä on usei­ta työn­an­ta­jaa vel­voit­ta­via mää­räyk­siä työ­hön
pe­reh­dyt­tä­mi­sen jär­jes­tä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä lä­hin esi­henkilö vas­taa pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja opas­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja val­von­nas­ta. Hän voi de­le­goi­da eri­lai­sia
pe­reh­dyt­tä­mi­seen ja opas­tuk­seen liit­ty­viä teh­tä­viä kou­lu­te­tul­le työn­o­pas­ta­jal­le, mut­ta vas­tuu säi­lyy aina lin­ja­joh­dol­la ja esi­henkilöllä.

Vas­tuu työ­pai­kal­la työs­ken­te­le­vien ulko­puo­lis­ten työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­tä on sekä lä­het­tä­väl­lä että vas­taan­ot­ta­val­la työn­an­ta­jal­la. Työn­an­ta­jien edus­ta­jien tu­lee so­pia
kes­ke­nään pe­reh­dyt­tä­mi­sen käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­ta. Jos työ­pai­kal­la työs­ken­te­lee it­se­näi­siä yrit­tä­jiä tai työn­suo­rit­ta­jia, myös hei­dän tu­lee huo­leh­tia vaa­ra- tai hait­ta­te­ki­jöi­den
il­moit­ta­mi­ses­ta muil­le sa­mal­la työ­pai­kal­la työs­ken­te­le­vil­le esi­henkilöille ja vas­tuu­hen­ki­löil­le.

Mitä työturvallisuuslaki sanoo perehdyttämisestä

Työ­tur­val­li­suus­laki 2002/738(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun):
14 § Työn­te­ki­jäl­le an­net­ta­va ope­tus ja oh­jaus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
14 § 1 mom. Työn­an­ta­jan on an­net­ta­va työn­te­ki­jäl­le riit­tä­vät tie­dot työ­pai­kan hait­ta- ja vaa­ra­te­ki­jöis­tä sekä huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että työn­te­ki­jän am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen ja työ­ko­ke­mus huo­mi­oon ot­ta­en:

 1. työn­te­ki­jä pe­reh­dy­te­tään riit­tä­väs­ti työ­hön, työ­pai­kan
  työ­olo­suh­tei­siin, työ- ja tuo­tan­to­me­ne­tel­miin, työs­sä käy­tet­tä­viin työ­vä­li­nei­siin ja nii­den oi­ke­aan käyt­töön sekä tur­val­li­siin
  työ­ta­poi­hin eri­tyi­ses­ti en­nen uu­den työn tai teh­tä­vän aloit­ta­mis­ta tai työ­teh­tä­vien muut­tu­es­sa sekä en­nen uu­sien työ­vä­li­nei­den ja työ- tai tuo­tan­to­me­ne­tel­mien käyt­töön ot­ta­mis­ta;
 2. työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan ope­tus­ta ja oh­jaus­ta työn hait­to­jen ja
  vaa­ro­jen es­tä­mi­sek­si sekä työs­tä ai­heu­tu­van tur­val­li­suut­ta tai ter­veyt­tä uh­kaa­van hai­tan tai vaa­ran vält­tä­mi­sek­si;
 3. työn­te­ki­jäl­le an­ne­taan ope­tus­ta ja oh­jaus­ta sää­tö-, puh­dis­tus-, huol­to- ja kor­jaus­töi­den sekä häi­riö- ja poik­keus­ti­lan­tei­den
  va­ral­ta; ja 4) työn­te­ki­jäl­le an­net­tua ope­tus­ta ja oh­jaus­ta
  täy­den­ne­tään tar­vit­ta­es­sa.

Kenelle tulee antaa perehdytystä

Pe­reh­dyt­tä­mis­tä ja työn­o­pas­tus­ta tar­vi­taan työ­pai­kan koos­ta tai toi­mi­a­las­ta riip­pu­mat­ta.
Jär­jes­tel­mäl­li­sen pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja työn­o­pas­tuk­sen pii­riin tu­lee kuu­lua kaik­ki
hen­ki­lös­tö­ryh­mät, unoh­ta­mat­ta esi­henkilöitä ja vuok­ra­työn­te­ki­jöi­tä.

Pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja opas­tuk­sen tu­lee kat­taa myös asi­ak­kaan luo­na teh­tä­vät työt sekä
työ­pai­kal­la työs­ken­te­le­vät ulko­puo­li­sen työn­an­ta­jan työn­te­ki­jät, myös ulko­maa­lai­set sekä vie­ras­kie­li­set. Vaik­ka he oli­si­vat suo­rit­ta­neet työ­tur­val­li­suus­kor­tin tai vas­taa­van, hei­dät tu­lee pe­reh­dyt­tää erik­seen työ­paik­ka­koh­tai­siin asi­oi­hin.

Ulko­maan­ko­men­nuk­sel­le läh­te­vät tar­vit­se­vat en­nen läh­tö­ään pe­reh­dy­tys­tä mm. koh­de­maan kult­tuu­riin, lain­sää­dän­töön ja ve­ro­tuk­seen. Li­säk­si tu­lee huo­leh­tia koh­de­maas­sa ta­pah­tu­vas­ta pe­reh­dy­tyk­ses­tä, ku­ten asu­mi­seen ja liik­ku­mi­seen, työ­olo­suh­tei­siin sekä työ­ter­veys­huol­toon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Perehdytys koskee myös vanhoja työntekijöitä

Yri­tyk­ses­sä ta­pah­tu­vat muu­tok­set vai­kut­ta­vat teh­tä­viin ja toi­min­ta­ta­poi­hin. Muu­tok­ses­sa
ih­mi­nen jou­tuu so­peu­tu­maan uu­teen ti­lan­tee­seen. Myön­tei­set­kin muu­tok­set voi­vat ai­heut­taa suur­ta hen­kis­tä kuor­mit­tu­mis­ta. Pi­tem­pään työs­sä ol­leet­kin tar­vit­se­vat ope­tus­ta ja tu­kea
uu­des­sa ti­lan­tees­sa tai uu­siin teh­tä­viin siir­ty­es­sään.

Pe­reh­dy­tys ja opas­tus hel­pot­ta­vat ja jou­dut­ta­vat työ­tä, ja ne ovat tär­keä osa hen­ki­lös­tön
ke­hit­tä­mis­tä. Ky­sees­sä on jat­ku­va pro­ses­si, jota ke­hi­te­tään hen­ki­lös­tön ja työ­pai­kan tar­pei­den mu­kaan.

Työnopastusta tarvitaan aina, kun

 • työ on te­ki­jäl­leen uusi
 • työ­teh­tä­vät vaih­tu­vat
 • työ­me­ne­tel­mät muut­tu­vat
 • han­ki­taan ja ote­taan käyt­töön uu­sia ko­nei­ta, lait­tei­ta ja ai­nei­ta
 • työ tois­tuu har­voin
 • tur­val­li­suus­oh­jei­ta lai­min­lyö­dään
 • työ­pai­kal­la sat­tuu työ­tapa­tur­ma tai ha­vai­taan am­mat­ti­tau­ti
 • an­ne­tus­sa työn­o­pas­tuk­ses­sa ha­vai­taan puut­tei­ta
 • ti­lan­ne poik­ke­aa ta­van­o­mai­ses­ta
 • ha­vai­taan vir­hei­tä toi­min­nas­sa ja puut­tei­ta tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen laa­dus­sa

Työsuojeluasiat työnopastuksessa

Työn­o­pas­tus on tär­keä osa en­na­koi­vaa työ­suo­je­lua, ja sik­si opas­tus­suun­ni­tel­man tu­lee
pe­rus­tua työn vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­ses­tä saa­tui­hin tie­toi­hin. Työs­sä tai työ­ym­pä­ris­tös­sä
ha­vai­tut vaa­rat ja vaa­ra­ti­lan­teet on pois­tet­ta­va tai vaa­ro­ja on vä­hen­net­tä­vä jo en­nen työn
aloit­ta­mis­ta.

Jäl­jel­le jää­vis­tä vaa­rois­ta tu­lee an­taa eri­tyis­tä opas­tus­ta si­ten, että kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta
vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­seen ja me­net­te­ly­ta­poi­hin vaa­ra­ti­lan­tei­den en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si.

Eri­lai­siin häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin sekä puh­dis­tus- ja huol­to­töi­hin on laa­dit­ta­va kir­jal­li­set oh­jeet, joi­ta voi­daan käyt­tää opas­tuk­ses­sa. Poik­ke­a­vien ti­lan­tei­den oh­jeis­tuk­ses­sa on hyvä käyt­tää
ha­vain­nol­lis­ta­via valo­ku­via.

Työn­o­pas­ta­ja tar­vit­see tie­toa työ­suo­je­luun liit­ty­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä ja mää­räyk­sis­tä sekä eri­tyi­ses­ti omaan alaan tai työ­hön liit­ty­vis­tä val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sis­ta, jois­sa on sel­kei­tä mää­räyk­siä työ­te­ki­jöi­den ope­tuk­ses­ta ja oh­jauk­ses­ta.

Hy­vään työn­o­pas­tuk­seen kuu­luu tur­val­lis­ten työ­ta­po­jen ko­ros­ta­mi­nen ja työs­sä
mahdol­lisesti esiin­ty­vien vaa­ra­te­ki­jöi­den esil­le tuo­mi­nen. Työn­o­pas­ta­jan on hal­lit­ta­va hy­vin
opet­ta­man­sa työt tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien käy­tän­nön asi­oi­den osal­ta.

Työn­o­pas­tus­vai­he on tär­keä ra­si­tus­vam­mo­jen en­nal­ta eh­käi­se­mi­sek­si. Ha­vait­tu­jen vaaro­jen pois­ta­mi­sen ja er­go­no­mis­ten pa­ran­nus­ten li­säk­si tu­lee an­taa tie­toa er­go­no­mi­ses­ti oikeis­ta työ­me­ne­tel­mis­tä, -liik­keis­tä ja -asen­nois­ta.

Työn­o­pas­tuk­seen kuu­luu myös so­pi­mat­to­man hen­ki­sen kuor­mit­tu­mi­sen tor­jun­ta sekä
työ­pai­kan peli­sään­nöis­tä kes­kus­te­lu, esi­mer­kik­si häi­rin­nän tor­ju­mi­sek­si tai väki­val­lan uh­kan
vä­hen­tä­mi­sek­si. Työ­pai­kan oman työ­suo­je­lu­hen­ki­lös­tön asi­an­tun­te­muk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta työ­suo­je­lu­a­si­at liit­tyi­si­vät luon­te­vas­ti osak­si työn­o­pas­tus­ta.

Hyödynnä tukimateriaalia

Yri­tyk­sel­lä on usein val­mii­na opas­tuk­ses­sa hyö­dyn­net­tä­vää tuki­ma­te­ri­aa­lia.
Täl­lai­sia ovat mm.

 • käsi­kir­jat, ma­nu­aa­lit
 • kaa­vi­ot, poh­ja­pii­rus­tuk­set
 • työ­tur­val­li­suus­oh­jeet
 • opas­tus­oh­jeet
 • käyt­tö­oh­jeet
 • lä­hel­tä piti -ra­por­tit
 • pro­ses­si­ku­vauk­set
 • esit­teet, tuo­te­se­los­teet
 • ris­kien ar­vi­oin­nit
 • valo­ku­vat, vi­de­ot.

Kirjallinen suunnitelma säästää aikaa

Pe­reh­dy­tyk­sen ja opas­tuk­sen tu­ek­si tu­lee aina teh­dä kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma, jol­la seu­ra­taan opas­tuk­sen ete­ne­mis­tä. Suun­nit­te­lu sääs­tää ai­kaa itse opas­tus­ti­lan­teel­le ja toi­mii sa­mal­la muis­tin tu­ke­na.

Suun­ni­tel­mas­sa tu­lee olla myös pe­reh­dy­tyk­sen seu­ran­ta ja ar­vi­oin­ti, sil­lä niil­lä var­mis­te­taan mää­ri­tel­tyi­hin ta­voit­tei­siin pää­se­mi­nen. Do­ku­men­tit alle­kir­joi­te­taan pe­reh­dy­tyk­sen tai
opas­tuk­sen päät­teek­si. Do­ku­men­tit on ol­ta­va esi­henkilön hal­lus­sa.

Ylei­sen pe­reh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­man li­säk­si jo­kai­sen opas­ta­jan tu­lee teh­dä oma
suun­ni­tel­man­sa var­si­nai­sen työ­o­pas­tuk­sen käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­ta. Sen hän aloit­taa
sel­vit­tä­mäl­lä it­sel­leen, ketä, mik­si, mitä ja mi­ten hän pe­reh­dyt­tää ja opas­taa.

Suunnittelun kokonaisrunko

Mitä tavoitteita perehdytykselle asetetaan?
Mitä ovat työn avaintavoitteet, tehtävät ja työvaiheet.

Mitä asioita opastukseen sisällytetään?
Mikä on keskeinen sisältö.

Mitkä asiat käydään pinnallisesti, mitkä perusteellisemmin läpi?
Mitä opastettavan tulee tietää, ymmärtää ja miten osattava toimia.

Miten sisältö jaksotetaan?
Miten asiasisällöt jäsennellään ja jaksotetaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Viiden askeleen opastusmalli.

Arviointi, seuranta ja kehittäminen

Pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja opas­tuk­sen tu­lok­sia tu­lee seu­ra­ta ja ar­vi­oi­da: saa­vu­tet­tiin­ko ta­voit­teet, mi­ten suun­ni­tel­ma muu­ten on­nis­tui, mikä meni suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, mis­sä oli puut­tei­ta ja kor­jaa­mi­sen va­raa, mitä tu­li­si muut­taa, kor­ja­ta tai teh­dä toi­sin? Pe­reh­dy­tet­ty­jen mie­li­pi­tei­tä ja ko­ke­muk­sia kan­nat­taa kuun­nel­la ja ot­taa ne huo­mi­oon suun­ni­tel­maa ke­hi­tet­tä­es­sä. Jat­ku­va seu­ran­ta ja päi­vit­täi­nen pa­laut­teen an­ta­mi­nen työn ede­tes­sä oh­jaa­vat op­pi­mis­ta. Etu­kä­teen val­mis­tel­tu ly­hyt­kin kes­kus­te­lu täy­den­tää työn ohes­sa käy­tä­viä kes­kus­te­lu­ja. Kes­kus­te­lu­jen avul­la opi­taan sa­mal­la ar­vi­oi­maan tois­ten toi­min­taa.

Pe­reh­dyt­tä­mis­jär­jes­tel­mää tu­lee yllä­pi­tää, vaik­ka hen­ki­lös­tön vaih­tu­vuus oli­si vä­häis­tä.
Si­jais­ten, lo­mit­ta­jien, vuok­ra­työn­te­ki­jöi­den ja ul­kois­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien käyt­tö työ­pai­koil­la li­sään­tyy jat­ku­vas­ti, sa­moin eri­lais­ten muu­tos­ten mää­rä ja no­peus. Ne ai­heut­ta­vat
työpaik­ko­jen perehdyttämis- ja opas­tus­jär­jes­tel­mil­le jat­ku­vas­ti uu­sia vaa­ti­muk­sia.

Perehdyttämis- ja opas­tus­vas­tuus­sa ole­vat tar­vit­se­vat kou­lu­tus­ta ja val­men­nus­ta teh­tä­vään. Konk­reet­ti­sen työn osaa­mi­sen li­säk­si tar­vi­taan ym­mär­rys­tä opas­tus­tar­peen ar­vi­oi­mi­sek­si ja töi­den ana­ly­soi­mi­sek­si.

Esi­henkilön seu­ran­ta­haas­tat­te­lu jär­jes­te­tään so­vi­tun ajan ku­lu­es­sa. Anna tar­vit­ta­es­sa lisä­-
o­pas­tus­ta ja pidä uusi seu­ran­ta­haas­tat­te­lu. Opas­tuk­sen jäl­keen huo­leh­di­taan suun­ni­tel­man alle­kir­joi­tuk­ses­ta ja säi­ly­tyk­ses­tä. Ke­hi­tys­i­de­at päi­vi­te­tään toi­min­ta­mal­lei­hin ja suun­ni­tel­miin.

Julkaisija:
Työturvallisuuskeskus
Sisältö:
Laura Ahokas, Jukka Mäkeläinen
Julkaisuvuosi:
2013
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet
Aiheet:
esihenkilö perehdytys työntekijä työsuojelun yhteistoiminta työturvallisuus
Julkaisumuodot:
Digijulkaisu
Kielet:
suomi

Liittyvät julkaisut