Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Savonlinnan kaupungin strategian 2022-2025 kriittisinä menestystekijöinä on mainittu osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen. Työ mielenterveyden edistämiseksi on lähtenyt liikkeelle kaupunkistrategiasta. Strategian mukaan henkilöstön osaamisella, hyvinvoinnilla ja työkyvyllä on keskeinen merkitys strategian tavoitteiden saavuttamiseen, työprosessien sujuvuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä työnantajamaineeseen. Mielenterveyden edistäminen ei lähtenyt liikkeelle mielenterveysperusteisten poissaolojen merkittävästä kasvusta ja strategisilla ennakoivilla toimilla halutaan turvata, että ne eivät lähdekään nousuun.

Toimenpiteet

Kehittäminen käynnistyi nykytilan kartoittamisesta sekä hankkeen tavoitteen kirkastamisesta. Kehittämisen pilottikohteeksi valikoitui pohjatiedon perusteella varhaiskasvatus. Työryhmä koostui sekä varhaiskasvatuksen tulosalueen esihenkilöstä, alueen työsuojeluvaltuutetusta, työterveyshuollon asiakaspäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä sekä ulkopuolisesta konsultista. 

Henkilöstöä osallistettiin kehittämiseen hankkeen alussa tehdyllä erillisellä kyselyllä. Kyselyssä kysyttiin henkilöstön näkemystä siitä, miten ennakoivaa mielenterveyden tukea työssä jaksamisen tueksi tulisi kehittää. Lisäksi kartoitettiin henkilöstön näkemystä mikä nykyisessä tuessa toimii tai mitä henkilöstö muuttaisi.

Konkreettiset toimenpiteet kohdistuivat varhaisen tuen mallin parantamiseen. Työtä on tehty myös yhteistyössä Kevan kanssa Kevan Mielenterveyden tuen polut -pilottihankkeessa.

Varhaisen tuen malliin lisättiin kaksi työkalua: mielen tuen polku sekä työyksikön työn sujuvuuden suunnitelma.

Perusasioiden kuntoon saattamisella saadaan hyvä pohja mielen hyvinvoinnin edistämiselle. Myös kaupungin työhyvinvointiohjelma koostuu perusasioiden toimintamalleista, joilla omalta osaltaan edistetään työhyvinvointia. Hankkeen johtopäätöksenä todettiin, että aiemmin varhainen tuki on perustunut liiaksi reagoivaan tukeen ja painopistettä haluttiin siirtää vahvasti ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan tukeen.

Yhteyshenkilö

Susanna Laine, henkilöstöpäällikkö, Savonlinnan kaupunki