Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kauppa on elinkeinoelämän suurin ja etenkin nuorten työllistäjä, ja sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kymmenen prosenttia. Toimialana se painii kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Rakennemuutos ja digitaalinen murros näkyvät vahvasti kaupan alan työssä.

Kuva: Mikael Ahlfors

Työturvallisuuden erityispiirteet

Työturvallisuuden ja -terveyden haasteita kaupan alalla ovat fyysisesti kuormittavat työasennot ja ‑liikkeet, tapaturmavaarat, yötyö sekä asiakastilanteissa kohdattu epäasiallinen kohtelu, häirintä ja väkivallan uhka. Työympäristön yleisiä haittatekijöitä ovat lämpötilan vaihtelut, veto, sisäilman epäpuhtaudet sekä melu. On tärkeää, että sekä työnantajat että työntekijät tuntevat työn ja työympäristön vaaratekijät ja yhteistyössä parantavat työturvallisuutta.

Yhteinen työpaikka

Kaupan alalla työturvallisuuden hallinta on monien organisaatioiden ja toimijoiden yhteinen tehtävä ja haaste. Kaupan alan yritykset käyttävät erilaisia alihankintapalveluita, kuten siivous-, kunnossapito-, vartiointi- ja ICT-palveluita. Työpaikalla saattaa työskennellä myös itsenäisiä ammatinharjoittajia esimerkiksi tuote-esittelijöinä ja vaikkapa kausiluonteisesti vuokratyöntekijöitä varastossa tai myymälässä. On tärkeää, että lainsäädännön velvoitteet ovat eri toimijoiden tiedossa ja yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla koordinoidaan ja kehitetään toimintaa niin, että työympäristö saadaan mahdollisimman turvalliseksi kaikkien kannalta.

Yhteiseksi työpaikaksi on työturvallisuuslaissa määritelty sellainen työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Jos jonkin osapuolen työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen, on työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien riittävällä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet yhteisellä työpaikalla ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja sekä tämän palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Tämä valtuutettu edustaa myös työpaikalla työskentelevien ulkopuolisten työnantajien työntekijöitä asioissa, jotka liittyvät

Muut työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään asianomaisen työnantajan ja hänen palveluksessaan olevan työsuojeluvaltuutetun kesken. Ulkoisen työnantajan palveluksessa olevalla työsuojeluvaltuutetulla on oltava kulkuyhteydet yhteisellä työpaikalla.

Yhteinen työpaikka ja sitä koskevat velvoitteet

Yhteisten vaarojen työpaikka

Yhteisten vaarojen työpaikka eroaa yhteisestä työpaikasta siinä, että toimijat ovat toisiinsa nähden itsenäisessä asemassa. Yhtenäisessä tilassa toimivien velvollisuutena on olla keskenään yhteistoiminnassa ja tiedottaa toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamisesta ja tarpeellisten toimintojen yhteen sovittamisesta.

Kauppakeskus ei ole työturvallisuuslain 49 §:n määrittelemä ns. yhteinen työpaikka, jossa yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa, vaan tilassa toimii usean työnantajan työntekijöitä ja itsenäisiä työnsuorittajia. Kauppakeskuksessa kukin työnantaja hoitaa työsuojelun yhteistoiminnan oman työpaikkansa sisällä. Kauppakeskus on kuitenkin yhteisten vaarojen työpaikka siltä osin, kuin se itse luonteellaan aiheuttaa turvallisuusriskiä.

Kauppakeskus tuo yhteen isoja asiakasmääriä, joiden kulkeminen ja asioiminen aiheuttavat esimerkiksi korostuneita väkivalta- tai tapaturmariskejä.

Jokainen yrittäjä vastaa itsenäisesti omien työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta. Lisäksi yhteistoiminnalla huolehditaan edellä mainittujen yhteisten vaarojen torjunnasta kauppakeskuksen työnantajien keskinäisellä yhteistyöllä.

Kauppakeskuksissa asioi jopa satoja tuhansia ihmisiä päivittäin asiakkaina ja työntekijöinä. Nämä on otettava huomioon turvallisuusjohtamisessa. Kauppakeskuksen johto vaikuttaa omalla toiminnallaan turvallisuustoiminnan arvoperustaan. Ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä minimoidaan vaara- ja haittatilanteita ja eri tilanteisiin varaudutaan ohjeistuksella ja koulutuksella.

Yhteisiä vaara- ja haittatekijöitä voi aiheutua

Työsuojelu

Työsuojeluyhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työsuojelun yhteistoimintavelvoite perustuu työturvallisuuslakiin.

Yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelystä työnantajan ja työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ- suojeluyhteistoiminnasta sekä kaupan työsuojelusopimuksessa.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä kehittää kaupan alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!